0,00 zł

Gwarancja door to door

Oferta naszej firmy to nie tylko sprzedaż produktów. Zapewniamy naszym klientom pełną opiekę posprzedażową. Od pomocy w doborze urządzeń, przez sprzedaż po serwis urządzeń w trakcie eksploatacji urządzeń.


Dodatkowo dla wybranych produktów oferowanych w naszej ofercie oznaczonych znakiem "Door to Door" oferujemy całkowicie bezpłatny sposób realizacji naprawy gwarancyjnej. Wystarczy zgłosić nam usterkę urządzenia, a w ciągu doby na koszt serwisu zostanie wysłany kurier po odbiór sprzętu. Następnie wykwalifikowani serwisanci przystąpią do naprawy z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi diagnostycznych i oryginalnych części zamiennych. Jeśli urządzenie pomyślnie przejdzie fazę testów, to sprawny i bezpiecznie spakowany sprzęt bezpłatnie odsyłamy przesyłką kurierską w dogodnym dla właściciela terminie.Otwórz formularz zgłoszeniowy


REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO D2D


"Wentsystem Door to Door"


§1 Postanowienia Ogólne


1. Organizatorem Programu Serwisowego „Wentsystem Door to Door” (dalej „Program”) jest WENTSYSTEM PAWEŁ WÓJCICKI, adres: 70-772 Szczecin, ul. Gryfińska 42, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8522336878, REGON: 320428569, adres poczty elektronicznej: sklep@wentsystem.com, numer telefonu: +48 91 887 55 18 lub 514 081 318.

2. Niniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Programu, pod nazwą „Wentsystem Door to Door”.

§2 Miejsce i czas trwania Programu


1. Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Program rozpoczyna się 1 lutego 2015 i trwa do odwołania.

3. Opieka w ramach Programu obowiązuje przez pierwszy rok od daty zakupu (zmiana 01.03.2020r.)


§3 Uczestnictwo w Programie


1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz firmy.

2. Programem objęte są produkty fabrycznie nowe zakupione w czasie trwania Programu przez Uczestników w sklepie stacjonarnym lub na stronie internetowej wentsystem.com oraz innych platformach zakupowych w ramach Wentsystem Paweł Wójcicki, w stosunku do których gwarantem jest Dantherm Sp. z o. o.

3. W Programie nie mogą brać udziału:

 a) osoby, które nie zakupiły bezpośrednio towaru w sklepie stacjonarnym lub internetowym Organizatora,

b) osoby, które zakupiły urządzenia nieobjęte Programem,

c) osoby, które zakupiły produkt na podstawie indywidualnej oferty handlowej.


§4 Cel i zasady Programu


1. Celem Programu jest świadczenie, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, najwyższego stopnia obsługi posprzedażowej dla Uczestników, która obejmuje:

a) bezpłatny odbiór urządzenia przez kuriera z miejsca wskazanego przez Uczestnika i przekazanie do Autoryzowanego Serwisu,

b) naprawę gwarancyjną produktu,

c) bezpłatne dostarczenie kurierem naprawionego urządzenia pod adres, z którego zostało pierwotnie odebrane.

2. Przedłożone w niniejszym Regulaminie usługi w ramach Programu świadczone są przez Organizatora z wykorzystaniem wskazanej firmy kurierskiej oraz Autoryzowanego Serwisu.

3. Usługa świadczona na rzecz Uczestników w ramach Programu jest bezpłatna z zastrzeżeniem łącznego spełnienia wszystkich następujących warunków:

a) Urządzenie jest objęte Programem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ochroną gwarancyjną zgodnie z warunkami Ograniczonej Gwarancji Producenta Dantherm Sp. z o. o. dołączonej do Produktu;

b) zgłaszane przez Uczestnika uszkodzenie jest uszkodzeniem nie wynikłym z niestosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi oraz jest objęta ochroną gwarancyjną Dantherm Sp. z o. o.

4. Organizator powierza realizowanie usług transportowych Programu firmie kurierskiej. Warunki i terminy odbiorów i dostaw Urządzenia określa regulamin przewoźnika. Informacje dotyczące firmy kurierskiej obsługującej Program będą przekazane w wiadomości przesłanej Klientowi drogą elektroniczną na adres email z którego nadesłano zgłoszenie reklamacyjne.

5. Wzięcie udziału w Programie nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu lub uprawnień z tytułu gwarancji, ani uprawnień do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.

6. Ażeby skorzystać z usług oferowanych w ramach Programu, Uczestnik musi dokonać zgłoszenia usterki Produktu w ramach Programu wypełniając formularz zgłoszeniowy, pocztą elektroniczną pod adresem: serwis@wentsystem.com lub osobiście w siedzibie firmy WENTSYSTEM,

7. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator zapewnia w ustalonym terminie bezpłatny odbiór produktu przez kuriera od Uczestnika i dostarczenie do Autoryzowanego Serwisu, który dokonuje naprawy gwarancyjnej, zgodnie z warunkami udzielonej przez Dantherm Sp. z o. o. gwarancji na produkt.

9. W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis, iż zgłoszona usterka nie podlega warunkom gwarancji, Uczestnik otrzyma drogą email stosowną informację a także kosztorys ewentualnego usunięcia usterki (przywrócenia urządzenia do stanu pierwotnego). Klient w ciągu 7 (słownie „siedmiu”) dni roboczych w informacji zwrotnej wyraża chęć skorzystania z odpłatnej naprawy (pozagwarancyjnej), analogicznie do otrzymanego kosztorysu. W przypadku nie wyrażenia chęci przez Uczestnika, na skorzystanie z opcji naprawy, Produkt zostanie do Uczestnika odesłany bez naprawy. W przypadku stwierdzenia że powstała usterka produktu nie jest objęta udzieloną gwarancją, a jednocześnie Uczestnik nie wyrazi zainteresowania naprawą zgodnie z kosztorysem, Organizator dokona zwrotu produktu na koszt Uczestnika. Koszt przesyłki w dwie strony wyliczone zostaną na podstawie wagi i gabarytu urządzenia zgodnie z cennikiem przewoźnika. Uczestnik może odebrać sprzęt z punktu serwisowego także osobiście.


§5 Przygotowanie urządzenia do transportu


1. Urządzenie do transportu należy przygotować w sposób należyty, tj. taki który umożliwi bezpieczny przewóz od Uczestnika do Autoryzowanego Serwisu. Najlepsze, aczkolwiek nie wymagane, do tego będzie oryginalne opakowanie.

2. Obowiązki spoczywające na Uczestniku:

a) produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie, w innym przypadku, jeżeli Uczestnik nie posiada kartonu produktowego - opakowanie kartonowe, zbliżone wielkością do oryginalnego spakowane w formie prostopadłościanu bez wystających elementów,

b) urządzenia zasilane paliwami ciekłymi, bezwzględnie powinny być opróżnione,

c) opakowanie musi zostać oznakowane, symbolami ostrzegawczymi („nie rzucać”), a także mieć wyraźne oznaczenie „góra, dół”,

d) w przypadku urządzeń montowanych „na stałe”, Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego (na własny koszt), zdemontowania urządzenia.

3. Sankcje wynikające z nieprawidłowego spakowania/zabezpieczenia towaru do transportu.

a) w przypadku obciążenia przez przewoźnika Organizatora dodatkowymi kosztami, wynikłymi z nieprawidłowego przygotowania towaru, (opakowanie znacząco przekraczające wymiary oryginalnego, wystające elementy, niezlane płyny eksploatacyjne), przez Uczestnika do transportu, koszty zostaną przeniesione na Uczestnika.

b) w przypadku niewystarczającego zabezpieczenia Produktu do transportu, na skutek czego urządzenie ulegnie uszkodzeniu podczas przewozu, koszty naprawy powstałych usterek zostaną przeniesione na Uczestnika.

4. W przypadku urządzeń wymagających transportu na palecie, koszt spedycji w obie strony pokrywa zgłaszający.


§6 Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Programu, w tym danych nadesłanych droga email jest WENTSYSTEM PAWEŁ WÓJCICKI, adres: 70-772 Szczecin, ul. Gryfińska 42, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8522336878, REGON: 320428569.

2. Na potrzeby Programu, przez Organizatora będą przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon, adres email.

3. Podane przez Uczestnika dane będą przetwarzane w celu realizacji Programu, posłużą również do ustalenia prawa do korzystania z usługi Door to Door, kontaktu z Uczestnikiem. Podanie danych osobowych w celu realizacji Programu jest dobrowolne, choć niezbędne dla przeprowadzenia Programu.

4. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu w niezbędnym do jego realizacji zakresie firmie kurierskiej na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji Programie jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

6. Dane osobowe Uczestników zbierane w celu przeprowadzenia Programu zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia Programu. Nie dotyczy to danych osobowych, które będą niezbędne dla rozpatrzenia złożonych reklamacji lub innych roszczeń jak również danych, których dalsze przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na ciążące na administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

7. Dane osobowe są zabezpieczone środkami, organizacyjnymi i technicznymi ażeby zagwarantować najwyższy poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


§7 Postanowienia końcowe


1. Zasady przeprowadzania Programu określa niniejszy Regulamin.

2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej wentsystem.com. Uczestnicy mogą również zapoznać się z treścią Regulaminu wysyłając wiadomość e-mail na serwis@wentsystem.com

3. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu a także do przerwania, zawieszenia lub wcześniejszego zakończenia Programu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. W takim przypadku Organizator opublikuje informację na stronie wentsystem.com, z odpowiednim wyprzedzeniem. Jakiekolwiek zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników i nie pogorszą warunków Programu. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mogli, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Programie.

pixel